وب لاگ شخصی محمد ناصری

1.

خنک آن قمار بازی که بباخت هر چه بودش

بنماند هیچش الّا هوس قمار دیگر2.

بسیار تو را خسته روان باید شد

و انگشت نمای این و آن باید شد3.

پس از عمری غریبی بی نشانی

خدا می خواست در غربت نمانی

ولی افسوس از آن سرو سرافراز

پلاکی بازگشت و استخوانی4.

گردی به پا شد در افق

گویی سواری می رسد5.

چه بی نشاط بهاری که بی رخ تو رسید6.

دوباره گوش می دهم به می شودهایت7. شاید این بار نشد

ولی بار دگر خواهد شد8. چه اندکند گفتنی ها

و چه بسیارند نا گفتنی ها9. یه عمره با خودم می گم

خدا رو شکر خوش بخته

خدا رو شکر خوش بختی

چقدر این گفتنش سخته10. این کشته فتاده به هامون حسین توست